کنفسیوس
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید.
/ 3 نظر / 48 بازدید
mohamad

دانا کسیت که تجروب دیگران را ببیند وبه دیگران پند دهد نادان کسیت که تجروب دیگران را ببیند وخود تجروب کند<از فرمایشاد امام علی<ع>

hadiseh

انسان هايي كه به كار سرگرم اندفرصتي براي شكستن قوانين نخواهندداشتعالي بود